مارکو استامنکویچ

Marko

مارکو استامنکوویچ، متخصص تاریخ هنر و اهل جنوب صربستان است. او دکترای فلسفه اس را از دانشگاه گنت بلژیک با پایان نامه ای با عنوان ‘فرهنگ های انتحار: تئوری ها و اعمال اصول باز گرفتن’ دریافت کرده است. حوزه های تخصصی وی، جهانی سازی، Coloniality of Necropower و استعمارزدایی، به خصوص با ملاحظات مربوط به بی عدالتی است.

در طول دهه ی گذشته در حوضه ی هنر های تصویری معاصر به عنوان کیوریتور، منتقد و مدرس بر تقاطع تفکرات بصری با تئوری های اجتماعی، فلسفه ی سیاسی و اعمال فرهنگی سرکوب متمرکز بوده است. موضوع تحقیق فعلی وی حول موضوعیت Pan-African و مقاومت سیاهان و نهضت های آزادی بخش است.