روزنامه‌دیواری: انقلاب‌57 |گفت‌و‌گو با انقلاب

پروژه‌ی روزنامه دیواری، شماره نخست: انقلاب ۵۷
رویداد دوم: نمایش فیلم

دوشنبه، ۹ اسفند ماه ۹۵
ساعت ۶
پروژه‌های نیومدیا