میز گرد “صدا در اجرا” | بامداد افشار، آفتاب درویشی، کسرا پاشایی

جامعه‌ی نیومدیا با همکاری عمارت روبرو برگزار می کند
«صدا در اجرا»
از سری نشست های بینا رشته ای دسترسی محدود ۷، میزگرد با حضور بامداد افشار، آفتاب درویشی و کسرا پاشایی
در روز شنبه نوزدهم فروردین، در ساعت شش