تصویر شهر | تهران – برلین

جامعه‌ی نیومدیا با همکاری ویزیت برلین
برگزار می‌کند
نشست دوجانبه | تهران – برلین
تصویر شهر
با حضور :
رجینا اشمِکِن
کوین مک الوانی
دانیل کوتر
لوتز هنکه
از آلمان
و
سیاوش نقش‌بندی
رویا کشاورز
محمد اسکندری
و امیرعلی قاسمی
از ایران