قدم زدن با انیمیشن در اصفهان ۱۳۹۸

شنبه ‌۱۸، و یکشنبه ۱۹، آبان ماه ۹۸ گروه انیمیشن؛ تجربه و آسیفا اصفهان با همکاری آرشیو ویدیویی پارکینگ و جامعه‌ی نیومدیا برگزار می‌کند ۴:۳۰ – ۸:۳۰ هنرمندان شرکت‌کننده به ترتیب الفبا مبین اسلامیه| حمید امجدیان | نازنین اهری‌پور | امین آقایی | پدرام تقوی| فرشید توکلی | یاسمن حسنی | سمیه خاکشور | رامین […]