خرده‌ها – تکه‌ها

خرده ها و تکه ها
به انتخاب امیرعلی قاسمی

6 آذرماه الی الی 26  آذرماه

با آثار
طلیعه کامران
ژان ماطاووسیان
و اردشیر محصص

و هنرمندان : عباس بدیهی- یوشا بشیر- امیرعلی محبی نژاد- علیرضا ملکیان- آیه رحیمی- بهار وفایی -فرشاد نکومنش -هومن علیزاده – طناز دانشمند- کیان فروزش- مائده جناب -مهتاب علیزاده- نوید سلاجقه- نازنین اهری پور- نیما بهره مند – رضا بهزاد نیا – سیمین یعقوبی-صادق صادقی پور- امیر امیری – آیدین صمیمی مفخم – مارتینا کوسسکا -نسترن صفایی -سامان خسروی

Kian-Forouzesh, untitled from My Private Museum sereies

خرده ها- تکه ها

خرده ها – تکه ها، پروژه‌.ی مشترکی از جامعه‌.ی نیومدیا و گالری آران است که دنیایی تصویری، چندپاره ومعلق ما بین مدیاهای مختلف را ترسیم می‌.کند. در پروسه‌.ی انتخاب این پروژه‌.ی گروهی تلاش برگردآوری تجربه‌.هایی داشته‌.ایم که شاخه‌.های موازی و متقاطع بیشماری را درمی‌.نوردند: از سویی کار بر روی کاغذ و تکه چسبانی با شعرمجسم، منظره با خاطره، و اجرا با صدا درهم می آمیزند. بریده های ویدیوها در تلفیق با خرده ها و تکه های  پیدا شده و مجسمه که با «حاضرآماده‌.هایی» یافته شده از کوچه و خیابان ترکیب می‌.شوند.

نمایشگاه خود کلاژی است از نسل ها و سلایق شان که از لایه های مختلف شکل می گیرد: آثاری که تازه از تنور درآمده اند و پروژه هایی که از یادها رفته اند. خرده ها و تکه ها با پرفورمانس و نشست هایی درباره‌.ی هنرصوتی، هنردر حیطه عمومی، و تصویر متحرک تکمیل می‌.شود و یا به عبارت بهتر پایان باز خود را رقم می‌.زند.
امیرعلی قاسمی